Apartat històric - [[Què era què al 1700|Qué era qué en 1700|What was what in 1700]] - La Coronela
Què era què al 1700

I Batalló «Santíssima Trinitat»

1a Cia.: Adroguers / Confiters
• Adroguer: artista que venia espècies i altres articles de consum corrent, amb exclusió generalment del pa, la carn, el peix, les verdures i el vi.
• Confiter: artista que preparava fruites confitades, confits, bombons i dolços de sucreria.

2a Cia.: Mercaders (Companyia de la Llotja del Mar)

3a Cia.: Mestres Sastres

4a Cia.: Manyans, Clavetaires i Agullers
• Manyà: menestral que fabricava i ajustava panys, claus i tota mena d’objectes de ferro per a edificis, mobles, etc.
• Clavetaire: menestral que feia claus.
• Aguller: menestral que fabricava agulles, hams de palangre, filats, etc.

5a Cia.: Mestres de cases i Molers
• Mestre de cases: menestral dedicat a la construcció que dirigia paletes i manobres.
• Moler: menestral que extreia pedra per fer moles, les feia o les venia.

6a Cia.: Esparters, Capsers i Torners
• Esparter: menestral que feia objectes d’espart.
• Capser: menestral que treballava la fusta per fabricar petits objectes de decoració, d’ús domèstic o militar.
• Torner: menestral que treballava la fusta amb torn.

7a Cia.: Espasers, Tapiners, Oripellers i Guadamassilers
• Espaser: menestral que fabricava espases.
• Tapiner: menestral que feia tapins, sandàlies de suro folrades de cuir amb una coberta de roba, usades especialment per les dones.
• Oripeller: agremiat que feia oripells, ornaments fets amb fulls de llautó prim i polit que brillen com l’or.
• Guadamassiler: menestral que daurava i estampava cuirs, cortines, coixins, etc.

8a Cia.: Estudiants de Lleis

II Batalló «Immaculada Concepció»

1a Cia.: Escrivans o Notaris Públics de Barcelona
•Escrivà: artista que tenia al seu càrrec la redacció i l’autenticació d’actes i de contractes posats en pública forma i de les actuacions judicials, governatives i administratives.

2a Cia.: Paraires i Tintorers de draps
• Paraire: agremiat que es dedicava a qualsevol de les operacions a les quals és sotmesa la llana, des del rentat fins al perxat.
• Tintorer de drap: menestral que tenia per ofici tenyir teixits de llana, fil, seda o cotó.

3a Cia.: Cotoners, Assaonadors i Pelleters
• Cotoner: menestral que venia, batia i filava el cotó.
• Assaonador: menestral que feia el procés final del tractament de les pells o els cuirs.
• Pelleter: agremiat que preparava o venia pells d’abric.

4a Cia.: Julians, Pentiners, Guanters, Barretaires, Ullerers, Carters
• Julià: menestral de diversos oficis relacionats amb el tèxtil aplegats en una confraria sota l’advocació de sant Julià.
• Pentiner: menestral que feia i venia pintes.
• Guanter: menestral que feia i venia guants.
• Barretaire: menestral que feia barrets.
• Ullerer: menestral que fabricava ulleres.
• Carter: menestral que fabricava naips.

5a Cia.: Mariners i Mestres d’aixa
• Mestre d’aixa: agremiat especialitzat en la construcció d’embarcacions de fusta.

6a Cia.: Flequers i Forners
• Flequer: menestral que es dedicava a pastar, a coure i a vendre el pa.
• Forner: persona que tenia forn per coure-hi el pa que portaven particulars, i igualment carn, peix o volateria.

7a Cia.: Velluters i Espoliners
• Velluter: menestral seder especialitzat en l’elaboració de velluts, damasquins, brocats, tapisseries.
• Espoliner: menestral dedicat a l’elaboració de teles de seda amb flors i brodats d’or i argent.

8a Cia.: Espardenyers
• Espardenyer: menestral que fabricava espardenyes.

9a Cia.: Calceters i Candelers de sèu
• Calceter: menestral que feia mitges, que n’adobava o que en venia.
• Candeler de sèu: artista que fabricava candeles de sèu amb el greix que comprava a l’escorxador.

III Batalló «Santa Eulàlia»

1a Cia.: Notaris Reials

2a Cia.: Sabaters

3a Cia.: Boters
• Boter: menestral que feia bótes, especialment de vi.

4a Cia.: Teixidors, Retorcedors de llana, Carders i Garbelladors
• Retorcedor de llana: menestral que retorcia els filats de llana.
• Carder: menestral que fabricava les cardes utilitzades per cardar la llana.
• Garbellador: agremiat que garbellava, especialment el blat.

5a Cia.: Flassaders, Llibreters, Vidriers, Escultors i Dauradors
• Flassader: menestral que fabricava flassades.
• Llibreter: agremiat que comerciava en llibres.
• Vidrier: menestral que fabricava objectes de vidre.
• Escultor: agremiat que treballava la fusta, l’alabastre o la pedra.
• Daurador: agremiat que tenia l’ofici de daurar. Els dauradors també eren entalladors i esgrafiadors, i practicaven l’escultura, la pintura i fins i tot l’arquitectura.

6a Cia.: Barreters d’agulla i Passamaners
• Barreter d’agulla: menestral que fabricava barrets o gorres de llana, seda, fil o estam, i que treballava amb agulla.
• Passamaner: menestral que fabricava objectes sumptuaris de seda, de petites dimensions, com floques, passamans, bosses, botons, etc.

7a Cia.: Macips de ribera i Bastaixos
• Macip de ribera: agremiat que transportava manualment mercaderies entre la riba del mar o del riu i la ciutat.
• Bastaix: agremiat que transportava coses de pes a coll, generalment amb l’ajut d’una capçana, d’una corda, d’una barra, etc.

IV Batalló «Santa Madrona»

1a Cia.: Candelers de cera i Pintors
• Candeler de cera: artista que fabricava candeles de cera.

2a Cia.: Argenters
• Argenter: menestral que treballava l’argent.

3a Cia.: Hortolans del Portal de Sant Antoni

4a Cia.: Teixidors de lli

5a Cia.: Corders de cànem i de viola
• Corder de cànem: menestral que treballava essencialment amb cànem; la seva producció es destinava a cordes per a vaixells.
• Corder de viola: menestral que fabricava cordes amb budells d’animals, especialment de moltons.

6a Cia.: Descarregadors

7a Cia.: Velers
• Veler: teixidor de veles de seda.

VI Batalló «Mare de Déu de la Mercè»

1a Cia.: Freners
• Frener: menestral que fabricava frens o guarnicions per a les cavalleries.

2a Cia.: Fusters

3a Cia.: Mercers i Botiguers de tela
• Mercer: agremiat que venia cintes, botons, agulles, fils, etc.

4a Cia.: Blanquers
• Blanquer: menestral que adobava les pells dels animals després que se n’hagués eliminat el pèl o la llana, per transformar-les en matèries utilitzables per a la confecció de calçat, vestit, tapisseria o altres aplicacions d’adoberia.

5a Cia.: Escudellers
• Escudeller: menestral que feia escudelles, plats i altres atuells de terrissa o en venia.

6a Cia.: Taverners

7a Cia.: Fadrins sastres
• Fadrí sastre: operari que ja havia passat l’aprenentatge de l’ofici de sastre, però que encara no n’era mestre.

8a Cia.: Revenedors
• Revenedor: agremiat que venia queviures a la menuda, també anomenat tender.

V Batalló «Sant Sever»

1a Cia.: Notaris Causídics

2a Cia.: Ferrers i Calderers
• Calderer: menestral que feia i venia calderes i perols.

3a Cia.: Hortolans del Portal Nou
• Hortolà del Portal Nou: conreador dels horts de vora el rec Comtal.

4a Cia.: Gerrers, Ollers, Matalassers i Perxers
• Gerrer: menestral que fabricava i venia gerres.
• Oller: menestral que feia i venia olles i altres atuells de terrissa.
• Matalasser: agremiat que feia, adobava i venia matalassos.
• Perxer: agremiat que fabricava cintes o teixits llargs i estrets de seda; a diferència dels passamaners, treballava amb teler.

5a Cia.: Daguers i Beiners
• Daguer: menestral que feia i venia dagues o ganivets.
• Beiner: menestral que fabricava beines per a espases i dagues.

6a Cia.: Carnissers

7a Cia.: Sabaters de vell

8a Cia.: Tintorers, Retorcedors de seda i Hostalers
• Hostaler: agremiat que regentava un hostal.

9a Cia.: Estudiants de Medicina, Filosofia i Teologia